POSLOVNO SVETOVANJE

Poslovno svetujemo na področju financiranja, vlaganja in pripravo projektov za rast in razvoj. Svetujemo tudi družbam, ki potrebujejo pomoč pri davčnem svetovanju in finančnem prestrukturiranju.

Poslovno - finančni načrt

Namen poslovnega načrta je opisati in podrobno utemeljiti poslovno priložnost. Vsebovati mora: predstavitev družbe, predstavitev izdelka oziroma storitve, vrednost za uporabnika, potencialni trg, predviden obseg prodaje, sposobnost kadrov in vodstvenih ljudi, potrebna finančna sredstva in pričakovani donos vloženih sredstev.

Poslovni načrt mora biti sestavljen iz temeljnega opisa, ki se nanaša na naslednje značilnosti družbe:

– opis družbe

– strategijo družbe

– ciljne trge

– vodstveni kader in zaposlene

– konkurenčne prednosti

– ekonomski faktor, dobičkonostnost

– finančne vire

Finančni načrt predstavlja predvideno oceno delovanja družbe v prihodnosti. Vsebovati mora predračun finančnih tokov, bilanc uspeha in bilanc stanja, finančne kazalnike in ekonomiko družbe.

Finančni načrt je podlaga za ocenitev investicijske priložnosti in mora predstavljati podjetnikovo najboljše predvidevanje prihodnjega delovanja družbe – torej najboljšo oceno rezultatov, za katere verjame, da so stvarni in dosegljivi.

Cilj finančnega načrta je ugotoviti finančni potencial naložbe in terminski načrt doseganja rezultata v prihodnosti.

Davčno svetovanje

Podjetjem svetujemo pri izbiri najprimernejše organizacijske oblike vezano na davčni vidik.

  • davčni vidiki glede posameznih transakcij
  • davčno načrtovanje posamezne investicije
  • interni pregledi dosedanjega poslovanja

Za razvojna podjetja nudimo celovit pregled in pripravo dokumentacije za uveljavljanje 100 % olajšave za raziskave in razvoj.

Finančno prestrukturiranje

Cilj finančnega prestrukturiranja družb je znižanje mesečne obveznosti za možnosti nadaljnega poslovanja družbe. Izvaja se pri likvidnostnih težavah in prezadolženosti.

Možnosti in ukrepi finančnega prestrukturiranja družbe so reprogrami dolgov, znižanja obrestnih mer, podaljšanja dobe odplačevanja obveznosti, odpisi dolgov in obresti itd.