RAZPISI IN NEPOVRATNA SREDSTVA

  • Svetujemo in pripravimo strokovno mnenje za najprimernejši vir financiranja iz objavljenih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za razpise preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka), Spirit Slovenija, Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, Sklada skladov in drugih odprtih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za nepovratna sredstva različnih panog

Aktualni razpisi

6.4 2021 – PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI

- NAMEN: Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano z razpisom želo podpreti naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Cilj je krepitev podjetništva in s tem poseljenosti podeželja z razvojem novih, različnih oziroma obstoječih nekmetijskih storitev in dejavnosti. S tem bo večja možnost za dodatne zaposlitve oziroma za večje prihodke na podeželju.

- 50 % sofinanciranja, od 5.000 € do 200.000 € oz. do "de minimis" kvote podjetja

- Rok prijave od 4.10.2021 do 17.12.2021

RRI - SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE

- NAMEN: Sofinanciranje pri raziskovalno razvojnih in inovacijskih (RRI) dejavnosti samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih podjetij, zagonskih podjetij (start-up) in velikih podjetij. Namen je spodbujanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih.
- od 10.000 € do 10.000.000 €, 100% financiranje upravičenih stroškov
moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita
- odprt

SID FINANCIRANJE PODJETIJ VSEH VELIKOSTI ZA OBRATNA SREDSTVA IN NALOŽBE Z MOŽNOSTJO EGF

- NAMEN: Podjetjem vseh velikosti omogoča ugoden kredit za financiranje investicije ali obratnih sredstev. Z jamstvom EGF ni potrebno drugih zavarovanj, brez jamstva EGF pa so sprejemljive vse vrste zavarovanj.

jamstvo sklada EGF znaša 70 % neodplačane glavnice in rednih obresti za čas največ do 90 dni
- do 100.000 € do omejitve z zneskom DE MINIMIS
- odprt do 31. 12. 2021

kontakt: Uroš Lovišček

uros.loviscek@rskupina.si

041 990 046