RAZPISI IN NEPOVRATNA SREDSTVA

  • Svetujemo in pripravimo strokovno mnenje za najprimernejši vir financiranja iz objavljenih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za razpise preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka), Spirit Slovenija, Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, Sklada skladov in drugih odprtih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za nepovratna sredstva različnih panog

Aktualni razpisi

P1 PLUS 2021 – GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE

- NAMEN: Garancije za bančne kredite bodo namenjene hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.
- do 1.250.000 € kredita za investicijske projekte (do 10let)
- do 100.000 € kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja, do 5 let) 
- moratorij od 6 do 24 mesecev
- odprt od 5. 3. 2021

RRI - SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE

- NAMEN: Sofinanciranje pri raziskovalno razvojnih in inovacijskih (RRI) dejavnosti samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih podjetij, zagonskih podjetij (start-up) in velikih podjetij. Namen je spodbujanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih.
- od 10.000 € do 10.000.000 €, 100% financiranje upravičenih stroškov
moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita
- odprt

P4D 2021 - SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO PODJETIJ

- NAMEN: Sklad želi z javnim razpisom spodbuditi spremembo poslovanja in organizacije, procesov in modelov ter spodbuditi razvoj kompetenc in miselnosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih prek digitalizacije in digitalne transformacije.
od 30.000 € do 100.000 € sofinanciranja
- odprt od 18. 6. 2021

P2 2021 - SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

- NAMEN: za zagon inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg
do 54.000 € nepovratnih sredstev
- odprt od 12. 2. 2021

P4L 2020 - SPODBUDE ZA MSP RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU

- NAMEN: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv
do 500.000 € nepovratnih sredstev
- odprt od 4. 12. 2020

kontakt: Uroš Lovišček

uros.loviscek@rskupina.si

041 990 046