RAZPISI IN NEPOVRATNA SREDSTVA

  • Svetujemo in pripravimo strokovno mnenje za najprimernejši vir financiranja iz objavljenih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za razpise preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka), Spirit Slovenija, Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, Sklada skladov in drugih odprtih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za nepovratna sredstva različnih panog

Aktualni razpisi

RAZVOJNA POSOJILA NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH (SRRS - LIKVIDNOST)

- NAMEN: Za MSP s sedežem na problemskih in obmejnih območjih RS, ki zasleduje cilj ohranjanja gospodarske dejavnosti za zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.
- Od 5.000 € in največ 100.000 €, 100 % sofinanciranje
- fiksna obrestna mera 0,00 %, skupna doba vračanja 60 mesecev, moratorij do 6 mesecev
- Odprt, rok prijave 27. 9. 2021

SPIRIT SLOVENIJA (DIGITALIZACIJA)

- NAMEN: Primeren za promocijsko usmerjene projekte. Projekti zajemajo npr. izvedbo ali prenova spletne strani, vzpostavitev spletne trgovine, platforme za naročanje strank, videi, prezenca na socialnih omrežjih, usposabljanja zaposlenih, digitalizacijo nastopa na sejmih …
- Od 5.000 € in največ 30.000 €, 70 % sofinanciranje
- Odprt, rok prijave 1. 10. 2021

RAZVOJNA POSOJILA NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH (SRRS - razvoj)

- NAMEN: Za MSP in velika podjetja s sedežem v obmejnih problemskih območjih, ki planirajo nakup, gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov in/ali nakup nove ali rabljene opreme ali strojev.
- od 25.001 € do 1 mio €, 75 % sofinanciranja fiksna obrestna mera 0,01 %, skupna doba vračanja do 10 let, moratorij do 60 mesecev
- Odprt, rok prijave 20.9. in 25.10.2021

P1 PLUS 2021 – GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE

- NAMEN: Garancije za bančne kredite bodo namenjene hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.
- do 1.250.000 € kredita za investicijske projekte (do 10let)
- do 100.000 € kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja, do 5 let) 
- moratorij od 6 do 24 mesecev
- odprt od 5. 3. 2021 (roki 20.9., 5.10. in 20.10.2021)

RRI - SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE

- NAMEN: Sofinanciranje pri raziskovalno razvojnih in inovacijskih (RRI) dejavnosti samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih podjetij, zagonskih podjetij (start-up) in velikih podjetij. Namen je spodbujanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih.
- od 10.000 € do 10.000.000 €, 100% financiranje upravičenih stroškov
moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita
- odprt

P2 2021 - SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

- NAMEN: za zagon inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg
do 54.000 € nepovratnih sredstev
- odprt od 12. 2. 2021

P4L 2020 - SPODBUDE ZA MSP RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU

- NAMEN: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv
do 500.000 € nepovratnih sredstev
- odprt od 4. 12. 2020

kontakt: Uroš Lovišček

uros.loviscek@rskupina.si

041 990 046