RAZPISI IN NEPOVRATNA SREDSTVA

Za več podrobnosti o objavljenih razpisih sem na voljo.

Uroš Lovišček

041 990 046

  • Svetujemo in pripravimo strokovno mnenje za najprimernejši vir financiranja iz objavljenih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za razpise preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka), Spirit Slovenija, Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, Sklada skladov in drugih odprtih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za nepovratna sredstva različnih panog

Aktualni razpisi

ODPRTO
POSOJILO S FIKSNO OBRESTNO MERO ZA GASILCE - JAVNI RAZPIS SRRS

POGOJI POSOJILA: do 85% upravičenih stroškov (15% lastne udeležbe), višina financiranja od 50.000,00 EUR do 400.000,00 EUR, obrestna mera fiksna 2,50%, doba od 5 do 15 let, možnost moratorija.
UPRAVIČENI STROŠKI: nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb in drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, nova gasilska in reševalno zaščitna oprema ter stroji, vključno s prevoznimi sredstvi za izvajanje gasilsko reševalne dejavnosti.
UPRAVIČENCI: društva oz. zveza društev z registracijo pred 1.1.2020 z dejavnostjo po SKD O 84.250.
GLAVNI CILJI: zagotavljanje usklajenega razvoja gasilsko reševalnih enot.

ODPRTO
POSOJILO S FIKSNO OBRESTNO MERO - JAVNI RAZPIS SRRS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA LESARSTVA - BIZI LES

POGOJI POSOJILA: do 85% upravičenih stroškov (15% lastne udeležbe), višina financiranja od 50.000,00 EUR do 1,5 mio EUR, obrestna mera 6-mesečni EURIBOR ali fiksna obrestna mera 2,95%, doba od 5 do 15 let, možnost moratorija.
UPRAVIČENI STROŠKI: nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb in drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, nakup opreme in strojev (tudi rabljene, ki ni starejša od 1.1.2018), neopredmetena sredstva.
UPRAVIČENCI: MSP in velike družbe z dejavnostjo po SKD C16 in C31 (brez žimnic), ki imajo vsaj 1 polno zaposleno osebo in vsaj 2 leto poslovanja (registracija pred 1.1.2020).
GLAVNI CILJI: spodbujanje razvoja lesarstva.

ODPRTO
MGRT - NAPOVEDANIH 69 MILIJONOV EVROV ZA NALOŽBE V TURIZEM

UPRAVIČENI STROŠKI: naložbe v nastanitvene zmogljivosti z višjo dodano vrednostjo, in sicer za hotele, motele, penzione, gostišča, kampe, glampinge, turistične kmetije, in sicer predvsem obnove, deloma tudi novogradnje.
UPRAVIČENCI: Sofinancirajo se naložbe v namestitve z najmanj tremi zvezdicami, ki bodo po naložbi omogočale nove zaposlitve. Spodbujale se bodo energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve.
GLAVNI CILJI: precejšnje izboljšanje kakovosti storitev, dvig kakovosti kadra in pogojev dela, bolj kakovostne naložbe, usmerjanje na zahtevnejše trge, segmente in produkte z višjo dodano vrednostjo, višjo stopnjo butičnosti, digitalno preobrazbo...

ODPRTO
MIKROKREDIT PREKO SID BANKE

- ugodno posojilo do 50.000 €, financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem za financiranje obratnih sredstev
- od 5.000 € do 50.000 €
- z varovano variabilno obrestno mero s pribitkom od 0,40% do 1,97%
- doba kreditiranja od 2 do 5 let

ODPRTO
PORTFELJSKA GARANCIJA PREKO SID BANKE

- Posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetja z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
- od 30.000 € do 1,5 mio €
- kreditiranje od 3 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita 

Zaključeni razpisi

ZAPRTO
SID banka - PROMET-1

POGOJI POSOJILA: do 85% upravičenih stroškov (15% lastne udeležbe), višina financiranja od 100.000,00 EUR do 800.000,00 EUR, obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + pribitek, ki ga določi SID banka na podlagi bonitete, zavarovanj in višine kredita glede na kreditno sposobnost, doba od 6 do 12 let, možnost moratorija do 2 leti.
UPRAVIČENI STROŠKI: izdatki za nakup materiala in blaga (zaloga), izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki, povračilo stroškov prevoza in prehrane)
UPRAVIČENCI: MSP z dejavnostjo po SKD H49.4 in H49.5, ki imajo vsaj 2 polno zaposleni osebi in vsaj 2 leto poslovanja (registracija pred 1.1.2020).
GLAVNI CILJI: zagotoviti ugodno financiranje za obratna sredstva.

ZAPRTO
NOO LES - MGRT - JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VEČJE PREDELAVE LESA ZA HITREJŠI PREHOD V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO

UPRAVIČENI STROŠKI:
- stroški gradnje,
- stroški nakupa novih opredmetenih sredstev (razen pri nakupu poslovne enote),
- stroški nakupa neopredmetenih sredstev.
NAMEN: sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.
VIŠINA SOFINANCIRANJA: po shemi države pomoči od 25% do 50% investicije (odvisno od sedeža podjetja).
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
ROKI PRIJAVE: 6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024, 26.8.2024.

ZAPRTO
P1 COVID 2022 - SPS - gARANCIJA SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

UPRAVIČENI STROŠKI: obratna sredstva,
NAMEN: zagotavljati hitrejše, lažje predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP
VIŠINA FINANCIRANJA: največ 80% upravičenih stroškov oz. 100.000,00 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000,00 EUR za srednje velika podjetja.
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
VELIKOST PODJETJA: mikro, mala in srednje velika podjetja
ROKI PRIJAVE: 5.6.22022 in 20.6.2022

ZAPRTO
SPIRIT SLOVENIJA - JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU (MIKRO 22-23)

UPRAVIČENI STROŠKI: opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme in orodij ter strojev), stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (patentne pravice, licence, blagovne znamke, znanja,...), stroški plač in drugi stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.
NAMEN: dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij
VIŠINA SOFINANCIRANJA: do 60% upravičenih stroškov oz. minimalno 5.000,00 EUR do največ 50.000,00 EUR.
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
VELIKOST PODJETJA: mikro, mala in srednje velika podjetja
ROKI PRIJAVE: 30.6.2022, 18.11.2022

ZAPRTO
P4I 2022 - NEPOVRATNA SREDSTVA zA “ZELENO”

UPRAVIČENI STROŠKI:
- nakup novih strojev, nove opreme, novih naprav in s tem povezane računalniške opreme,
- nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta (največ do 10% celotnih upravičenih stroškov)
- stroški transporta, montaže in zagona opreme.
NAMEN: zmanjšanje emisij, doseči vsaj 27% delež obnovljivih virov v končni rabi energije, izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti za vsaj 35%.
VIŠINA SOFINANCIRANJA: nepovratna sredstva v višini 100% (omejeno z DE MINIMIS) oziroma od 100.000€ do 200.000€.
REGIJA IZVAJANJA: obmejna problemska območja.
ROK PRIJAVE: 12.4.2022 do 14:00.

ZAPRTO
P2 2022 - SPS - NEPOVRATNA SREDSTVA zA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

UPRAVIČENI STROŠKI:
- inovativnost podjetja; razvoj novih proizvodov, procesov in storitev ter inovativen odziv na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev.
NAMEN: spodbuditi zagon inovativnih, razvojno naravnanih podjetij.
VIŠINA SOFINANCIRANJA: nepovratna sredstva v višini 100% (omejeno z DE MINIMIS) oziroma do 54.000€.
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
ROK PRIJAVE: 10.5.2022 do 14:00 ure.

ZAPRTO
SPIRIT SLOVENIJA - JAVNI RAZPIS ZA nEPOVRATNA SREDSTVA ZA PONOVNI ZAGON PO COVID-19

UPRAVIČENI STROŠKI: ni omejitev,
NAMEN: pomoč pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na COVID-19
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 6.000,00 EUR na zaposlenega na dan 31.7.2021.
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
VELIKOST PODJETJA: mikro, mala in srednje velika podjetja
ROKI PRIJAVE: 22.4.2022

ZAPRTO
B1 - SRRS - UGODNO FINANCIRANJE PODJETJEM

UPRAVIČENI STROŠKI:
- nakup, gradnja, adaptacija poslovnih prostorov,
- nakup nove ali rabljene opreme in strojev,
- investicija v neopredmetena sredstva,
- stroški plač in povračil v povezavi z delom,
VIŠINA FINANCIRANJA: od 100.000 € do 1,5 mio 
- do 85% upravičenih stroškov projekta (15% lastnih sredstev)
- variabilna obrestna mera s pribitkom od 0,61% do 3,64%
ROKI PRIJAVE: od 17.1.2022 do 28.3.2022

ZAPRTO
P7-2021 - MIKROKREDITI ZA OBRATNA SREDSTVA

- NAMEN: Zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.
- od 5.000 € do 25.000 €, 100% sofinanciranje
doba kreditiranja do 5 let in 6 mesecev moratorija
- roki prijave 20.1.2022, 10.2.2022 in 1.3.2022

kontakt: Uroš Lovišček

uros.loviscek@rskupina.si

041 990 046