poslovno finančno svetovanje
POSLOVNO-FINANČNO SVETOVANJE in PRESTRUKTURIRANJE

POSLOVNO – FINANČNI NAČRT

Namen poslovnega načrta je opisati in podrobno utemeljiti poslovno priložnost. Vsebovati mora: predstavitev družbe, predstavitev izdelka oz. storitev, vrednost za uporabnika, potencialni trg, predviden obseg prodaje, sposobnost kadrov in vodstvenih ljudi, potrebna finančna sredstva in pričakovani donos vloženih sredstev.

Poslovni načrt mora biti sestavljen iz temeljitega opisa, ki se nanašajo na naslednje značilnosti družbe:

 • Opis družbe
 • Strategija družbe
 • Ciljne trge
 • Vodstveni kader in zaposleni
 • Konkurenčne prednosti
 • Ekonomski faktor, dobičkonosnost
 • Finančne vire

Finančni načrt predstavlja predvideno oceno delovanja družbe v prihodnosti. Finančni načrt mora vsebovati: predračun denarnih tokov, bilanc uspeha in bilanc stanja, finančne kazalnike in ekonomiko družbe.

Finančni načrt je podlaga za ocenitev investicijske priložnosti in mora predstavljati podjetnikovo najboljše predvidevanje prihodnjega delovanja družbe – torej najboljšo oceno rezultatov, za katere verjame, da so stvarni in dosegljivi.

Cilj finančnega načrta je ugotoviti finančni potencial naložbe in terminski načrt doseganja rezultata v prihodnosti.

POSLOVNO-FINANČNO PRESTRUKTURIRANJE

Poslovno prestrukturiranje je ukrep, h kateremu pristopajo družbe, ki so v poslovnih ali finančnih težavah ali družbe, ki se odločijo za širitev poslovanja,  zaposlovanja ljudi za posamezne projekte, spremembo politike poslovanja družbe, povezovanje oz. partnersko združitev za povečanje rasti družbe.

Finančno prestrukturiranje družb se izvaja, ko imajo družbe likvidnostne težave, so prezadolžene in je cilj znižati mesečne obveznosti za možnosti nadaljnjega poslovanja družbe.

Možnosti in ukrepi finančnega prestrukturiranja družbe so reprogrami dolgov, znižanja obrestnih mer, podaljšanja dobe odplačevanja obveznosti, odpisi dolgov in obresti itd.

V okviru poslovno-finančnega prestrukturiranja nudimo:

 • pregled in analiza obstoječega stanja
 • analizo družbe
 • priprava projekcij znižanja stroškov družbe
 • odprodaja nepotrebnih sredstev (izdelkov, nepremičnin itd.)
 • reorganizacijo zaposlenih in vodstvenih ljudi
 • povečanje vrednosti družbe za lastnike družbe
 • priprava predlogov za upnike (način plačil, odplačilna doba, predlog reševanja poplačila dolga)
 • dogovori z bankami upnicami
 • v sklopu priprave reševanja družbe nudimo podporo in pogovore z upniki, dogovore z njimi in spremljanje ter pomoč pri vodenju do realizacije uspešnosti prestrukturiranja družb