RAZPISI IN NEPOVRATNA SREDSTVA

Aktualni razpisi

P1 PLUS 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne 

 • namen: Garancije za bančne kredite bodo namenjene hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.
 • do 1.250.000 EUR kredita za investicijske projekte (do 10let)

do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja, do 5 let) 

 • moratorij od 6 do 24 mesecev
 • odprt od 5.3.2021

P7C 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

 • namen: Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPSa, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.
 • do največ 100.000 EUR brez obresti
 • možnost koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev
 • odprt od 31.3.2021

P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij 

 • namen: Sklad želi z javnim razpisom spodbuditi spremembo poslovanja in organizacije, procesov in modelov ter spodbuditi razvoj kompetenc in miselnosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih prek digitalizacije in digitalne transformacije.
 • od 30.000 eur do 100.000 eur sofinanciranja
 • odprt od 2.4.2021

P2 2021 –  Spodbude za zagon inovativnih podjetij 

 • namen: za zagon inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg
 • do 54.000 eur nepovratnih sredstev
 • odprt od 12.2.2021

P4L 2020 –  Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 

 • namen: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv
 • do 500.000 eur nepovratnih sredstev
 • odprt od 4.12.2020


kontakt: Uroš Lovišček

uros.loviscek@rskupina.si

041 990 046