RAZPISI IN NEPOVRATNA SREDSTVA

Za več podrobnosti o objavljenih razpisih sem na voljo.

Eva Stamenković

064 299 034

  • Svetujemo in pripravimo strokovno mnenje za najprimernejši vir financiranja iz objavljenih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za razpise preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka), Spirit Slovenija, Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, Sklada skladov in drugih odprtih razpisov
  • Pripravimo in oddamo dokumentacijo za nepovratna sredstva različnih panog

Aktualni razpisi

ODPRTO
POSOJILO S FIKSNO OBRESNO MERO - JAVNI RAZPIS SRRS - BIZI LIKVIDNOST energija

POGOJI POSOJILA: do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z nepovračljivim DDV. Višina financiranja od 80.000,00 EUR do 500.000,00 EUR, fiksna obrestna mera od 0,5 % do 1,7% letno, ročnost do 7 let, možnost moratorija do 6 mesecev.
UPRAVIČENI STROŠKI: nova in rabljena oprema in novi in rabljeni delovni stroji (od 1.1.2020 naprej), neopredmetena sredstva, stroški zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.
UPRAVIČENCI: MSP (registracija pred 1.1.2022).
GLAVNI CILJI: izvedba ukrepov za obvladovanje porabe in izgub energije, izboljšanje likvidnosti, doseganje večje konkurenčnosti in produktivnosti.
ROK PRIJAVE: 8.12.2023

ODPRTO
POSOJILO S FIKSNO OBRESNO MERO - JAVNI RAZPIS SRRS - BIZI LIKVIDNOST poplave

POGOJI POSOJILA: do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z nepovračljivim DDV. Višina financiranja od 80.000,00 EUR do 500.000,00 EUR, fiksna obrestna mera 0,5 % letno, ročnost do 7 let, možnost moratorija do 6 mesecev.
UPRAVIČENI STROŠKI: nova in rabljena oprema in novi in rabljeni delovni stroji (od 1.1.2020 naprej), neopredmetena sredstva, stroški obratnih sredstev.
UPRAVIČENCI: MSP (registracija pred 1.1.2022).
GLAVNI CILJI: obnova proizvodnega potenciala zaradi poplav v avgustu 2023, izboljšanje likvidnosti, doseganje večje konkurenčnosti in produktivnosti.
ROK PRIJAVE: 8.12.2023

ODPRTO
BREZOBRESTNO POSOJILO - JAVNI RAZPIS SRRS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MAJHNIH KMETIJ IN GOSPODARSTEV - AGRO FI mikro

POGOJI POSOJILA: do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z DDV. Višina financiranja od 5.000,00 EUR do 25.000,00 EUR, obrestna mera 0 %, doba od 12 do 60 mesecev, moratorij do 12 mesecev. Upravičenec lahko prejme največ 2 mikroposojili oz. največ do skupne odobrene vrednosti 50.000,00 €.
UPRAVIČENI STROŠKI: nakup, gradnja in adaptacija objektov kmetijske dejavnosti, nakup in urejanje kmetijskih zemljišč, nakup opreme in strojev (od 1.1.2020 naprej), biološka sredstva, osnovna čreda, neopredmetena sredstva.
UPRAVIČENCI: nosilci kmetijskih gospodarstev.
GLAVNI CILJI: olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

ODPRTO
P7P 2023 - KREDIT ZA ODPRAVO ŠKODE V POPLAVAH AVGUSTA 2023

NAMEN: zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.
UPRAVIČENI STROŠKI: nakup novih strojev in opreme, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške.
VIŠINA FINANCIRANJA: od 15.000 € do 100.000 €.
DOBA KREDITIRANJA: 2 - 5 let za kredite od 15.000 € do 50.000 €, 2 - 7 let za kredite od 50.001 € do 100.000 € in do 6 mesecev moratorija.
ROKI PRIJAVE: 9.11. in 20.12.2023

ODPRTO
POSOJILO S FIKSNO OBRESTNO MERO ZA GASILCE - JAVNI RAZPIS SRRS

POGOJI POSOJILA: do 85% upravičenih stroškov (15% lastne udeležbe), višina financiranja od 50.000,00 EUR do 400.000,00 EUR, obrestna mera fiksna 2,50%, doba od 5 do 15 let, možnost moratorija.
UPRAVIČENI STROŠKI: nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb in drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, nova gasilska in reševalno zaščitna oprema ter stroji, vključno s prevoznimi sredstvi za izvajanje gasilsko reševalne dejavnosti.
UPRAVIČENCI: društva oz. zveza društev z registracijo pred 1.1.2020 z dejavnostjo po SKD O 84.250.
GLAVNI CILJI: zagotavljanje usklajenega razvoja gasilsko reševalnih enot.

ODPRTO
POSOJILO S FIKSNO OBRESTNO MERO - JAVNI RAZPIS SRRS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA LESARSTVA - BIZI LES

POGOJI POSOJILA: do 85% upravičenih stroškov (15% lastne udeležbe), višina financiranja od 50.000,00 EUR do 1,5 mio EUR, obrestna mera 6-mesečni EURIBOR ali fiksna obrestna mera 2,95%, doba od 5 do 15 let, možnost moratorija.
UPRAVIČENI STROŠKI: nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb in drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, nakup opreme in strojev (tudi rabljene, ki ni starejša od 1.1.2018), neopredmetena sredstva.
UPRAVIČENCI: MSP in velike družbe z dejavnostjo po SKD C16 in C31 (brez žimnic), ki imajo vsaj 1 polno zaposleno osebo in vsaj 2 leti poslovanja (registracija pred 1.1.2020).
GLAVNI CILJI: spodbujanje razvoja lesarstva.

ODPRTO
MIKROKREDIT PREKO SID BANKE

- ugodno posojilo do 50.000 €, financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem za financiranje obratnih sredstev
- od 5.000 € do 50.000 €
- z varovano variabilno obrestno mero s pribitkom od 0,40% do 1,97%
- doba kreditiranja od 2 do 5 let

ODPRTO
PORTFELJSKA GARANCIJA PREKO SID BANKE

- Posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetja z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
- od 30.000 € do 1,5 mio €
- kreditiranje od 3 do 10 let
- moratorij na odplačilo glavnice do 1/2 ročnosti kredita 

Zaključeni razpisi

ZAPRTO
INTERREG Slovenija - Madžarska 2021 - 2027

POGOJI POSOJILA: do 80% upravičenih stroškov, višina financiranja od 160.000,00 EUR do 5.000.000,00 EUR.
UPRAVIČENI STROŠKI: stroški osebja, pisarniški in administrativni stroški, potni in namestitveni stroški, stroški zunanjih strokovnjakov in storitev, stroški opreme, stroški za infrastrukturo in gradnje.
KLJUČNI ELEMENTI FINANCIRANJA: partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.
ROK PRIJAVE: 8.5.2023

ZAPRTO
INTERREG Slovenija - Hrvaška 2021 - 2027

POGOJI POSOJILA: do 80% upravičenih stroškov, višina financiranja od 250.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR.
UPRAVIČENI STROŠKI: stroški osebja, pisarniški in administrativni stroški, potni in namestitveni stroški, stroški zunanjih strokovnjakov in storitev, stroški opreme, stroški za infrastrukturo in gradnje.
KLJUČNI ELEMENTI FINANCIRANJA: partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške.
ROK PRIJAVE: za prednostno nalogo 2 - 21.6.2023

ZAPRTO
P1 PLUS 2023 - GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

POGOJI POSOJILA: do 80% upravičenih stroškov, višina financiranja do 1.250.000,00 EUR (do 200.000,00 € za obratna sredstva), doba do 10 let, možnost moratorija do 24 mesecev.
UPRAVIČENI STROŠKI: nakup novih strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove in/ali nakupa poslovnega objekta, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški dela.
GLAVNI CILJI: hitro in ugodno financiranje za učinkovit razvoj gospodarstva.
ROKI PRIJAVE: 15.9., 1.10. in 15.10.2023

ZAPRTO
P4LM 2023 - SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU 23 - 24

NAMEN RAZPISA: spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva, sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, poudarek bo na projektih, ki bodo omogočala nadaljnji razvoj in trajnostno rast na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.
POGOJI POSOJILA: do 60% upravičenih stroškov, višina financiranja do 70.000 €, najmanj 25.000 € upravičenih stroškov.
UPRAVIČENI STROŠKI: nakup opredmetenih osnovnih sredstev, nakup nove opreme in orodij ter novih strojev, nakup neopredmetenih osnovnih sredstev, nakup nove programske opreme, stroški transporta, montaže in zagona opreme.
ROKI PRIJAVE: 6.11.2023 oz. do porabe sredstev

ZAPRTO
P7E 2023 - KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

- NAMEN: Zagotoviti hitro in ugodno financiranje za razvoj gospodarstva
- od 15.000 € do 100.000 €, 100 % sofinanciranje
- doba kreditiranja 2 - 5 let do 50.000 €, 2 -7 let do 100.000 € in 6 mesecev moratorija
- roki prijave: 15.9., 15.11. 2023 oz. do porabe sredstev

ZAPRTO
P7 2023 - KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

- NAMEN: Zagotoviti hitro in ugodno financiranje za razvoj gospodarstva
- od 5.000 € do 25.000 €, 100 % sofinanciranje
- doba kreditiranja do 5 let in 6 mesecev moratorija
- roki prijave: 18.9., 18.10. 2023 oz. do porabe sredstev

ZAPRTO
MGRT - NAPOVEDANIH 69 MILIJONOV EVROV ZA NALOŽBE V TURIZEM

UPRAVIČENI STROŠKI: naložbe v nastanitvene zmogljivosti z višjo dodano vrednostjo, in sicer za hotele, motele, penzione, gostišča, kampe, glampinge, turistične kmetije, in sicer predvsem obnove, deloma tudi novogradnje.
UPRAVIČENCI: Sofinancirajo se naložbe v namestitve z najmanj tremi zvezdicami, ki bodo po naložbi omogočale nove zaposlitve. Spodbujale se bodo energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve.
GLAVNI CILJI: precejšnje izboljšanje kakovosti storitev, dvig kakovosti kadra in pogojev dela, bolj kakovostne naložbe, usmerjanje na zahtevnejše trge, segmente in produkte z višjo dodano vrednostjo, višjo stopnjo butičnosti, digitalno preobrazbo...

ZAPRTO
SPODBUDE ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH - JAVNI RAZPIS SRRS - BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

POGOJI POSOJILA: do 75% upravičenih stroškov, višina sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi od 50.000,00 EUR do 160.000,00 EUR (25% do 50%), višina posojila od 25.000,00 EUR do 500.000,00 EUR, fiksna obrestna mera 2,95%, doba do 15 let, možnost moratorija do 6 mesecev po zaključku projekta. Projekt ne sme biti začet pred oddajo vloge!
UPRAVIČENI STROŠKI: gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb in drugih poslovnih prostorov, nakup opreme in strojev, neopredmetena sredstva.
UPRAVIČENCI: MSP, ki imajo vsaj 1 polno zaposleno osebo in vsaj 2 leti poslovanja (registracija pred 1.1.2020).
ROKI PRIJAVE: 28.7., 1.9. in 29.9.2023.

ZAPRTO
P7-2 2023 - KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

- NAMEN: Zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije COVID 19
- od 5.000 € do 25.000 €, 100 % sofinanciranje
- doba kreditiranja do 5 let in 6 mesecev moratorija
- roki prijave: 24.4.2023

ZAPRTO
SID banka - PROMET-1

POGOJI POSOJILA: do 85% upravičenih stroškov (15% lastne udeležbe), višina financiranja od 100.000,00 EUR do 800.000,00 EUR, obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + pribitek, ki ga določi SID banka na podlagi bonitete, zavarovanj in višine kredita glede na kreditno sposobnost, doba od 6 do 12 let, možnost moratorija do 2 leti.
UPRAVIČENI STROŠKI: izdatki za nakup materiala in blaga (zaloga), izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki, povračilo stroškov prevoza in prehrane)
UPRAVIČENCI: MSP z dejavnostjo po SKD H49.4 in H49.5, ki imajo vsaj 2 polno zaposleni osebi in vsaj 2 leto poslovanja (registracija pred 1.1.2020).
GLAVNI CILJI: zagotoviti ugodno financiranje za obratna sredstva.

ZAPRTO
NOO LES - MGRT - JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VEČJE PREDELAVE LESA ZA HITREJŠI PREHOD V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO

UPRAVIČENI STROŠKI:
- stroški gradnje,
- stroški nakupa novih opredmetenih sredstev (razen pri nakupu poslovne enote),
- stroški nakupa neopredmetenih sredstev.
NAMEN: sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.
VIŠINA SOFINANCIRANJA: po shemi države pomoči od 25% do 50% investicije (odvisno od sedeža podjetja).
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
ROKI PRIJAVE: 6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024, 26.8.2024.

ZAPRTO
P1 COVID 2022 - SPS - gARANCIJA SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

UPRAVIČENI STROŠKI: obratna sredstva,
NAMEN: zagotavljati hitrejše, lažje predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP
VIŠINA FINANCIRANJA: največ 80% upravičenih stroškov oz. 100.000,00 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000,00 EUR za srednje velika podjetja.
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
VELIKOST PODJETJA: mikro, mala in srednje velika podjetja
ROKI PRIJAVE: 5.6.22022 in 20.6.2022

ZAPRTO
SPIRIT SLOVENIJA - JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU (MIKRO 22-23)

UPRAVIČENI STROŠKI: opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme in orodij ter strojev), stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (patentne pravice, licence, blagovne znamke, znanja,...), stroški plač in drugi stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.
NAMEN: dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij
VIŠINA SOFINANCIRANJA: do 60% upravičenih stroškov oz. minimalno 5.000,00 EUR do največ 50.000,00 EUR.
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
VELIKOST PODJETJA: mikro, mala in srednje velika podjetja
ROKI PRIJAVE: 30.6.2022, 18.11.2022

ZAPRTO
P4I 2022 - NEPOVRATNA SREDSTVA zA “ZELENO”

UPRAVIČENI STROŠKI:
- nakup novih strojev, nove opreme, novih naprav in s tem povezane računalniške opreme,
- nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta (največ do 10% celotnih upravičenih stroškov)
- stroški transporta, montaže in zagona opreme.
NAMEN: zmanjšanje emisij, doseči vsaj 27% delež obnovljivih virov v končni rabi energije, izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti za vsaj 35%.
VIŠINA SOFINANCIRANJA: nepovratna sredstva v višini 100% (omejeno z DE MINIMIS) oziroma od 100.000€ do 200.000€.
REGIJA IZVAJANJA: obmejna problemska območja.
ROK PRIJAVE: 12.4.2022 do 14:00.

ZAPRTO
P2 2022 - SPS - NEPOVRATNA SREDSTVA zA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

UPRAVIČENI STROŠKI:
- inovativnost podjetja; razvoj novih proizvodov, procesov in storitev ter inovativen odziv na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev.
NAMEN: spodbuditi zagon inovativnih, razvojno naravnanih podjetij.
VIŠINA SOFINANCIRANJA: nepovratna sredstva v višini 100% (omejeno z DE MINIMIS) oziroma do 54.000€.
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
ROK PRIJAVE: 10.5.2022 do 14:00 ure.

ZAPRTO
SPIRIT SLOVENIJA - JAVNI RAZPIS ZA nEPOVRATNA SREDSTVA ZA PONOVNI ZAGON PO COVID-19

UPRAVIČENI STROŠKI: ni omejitev,
NAMEN: pomoč pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na COVID-19
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 6.000,00 EUR na zaposlenega na dan 31.7.2021.
REGIJA IZVAJANJA: vse regije.
VELIKOST PODJETJA: mikro, mala in srednje velika podjetja
ROKI PRIJAVE: 22.4.2022

ZAPRTO
B1 - SRRS - UGODNO FINANCIRANJE PODJETJEM

UPRAVIČENI STROŠKI:
- nakup, gradnja, adaptacija poslovnih prostorov,
- nakup nove ali rabljene opreme in strojev,
- investicija v neopredmetena sredstva,
- stroški plač in povračil v povezavi z delom,
VIŠINA FINANCIRANJA: od 100.000 € do 1,5 mio 
- do 85% upravičenih stroškov projekta (15% lastnih sredstev)
- variabilna obrestna mera s pribitkom od 0,61% do 3,64%
ROKI PRIJAVE: od 17.1.2022 do 28.3.2022

ZAPRTO
P7-2021 - MIKROKREDITI ZA OBRATNA SREDSTVA

- NAMEN: Zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.
- od 5.000 € do 25.000 €, 100% sofinanciranje
doba kreditiranja do 5 let in 6 mesecev moratorija
- roki prijave 20.1.2022, 10.2.2022 in 1.3.2022

kontakt: Eva Stamenković

eva.stamenkovic@rskupina.si

064 299 034